Datu babesa / Protección de datos

www.lauburuke.com  domeinurako bisita era anonimoan egiten da. Bakarrik zerbitzu batzuetara iristeko eman behar dituzte erabiltzaileek datu pertsonalak, kudeaketa edo izapidetze berezia eskatzen dutenetara heltzeko.
Direlako datuok Lauburu K.E.k informatizaturik dituen fitxategietara bilduko ditu eta abenduaren 13ko 15/1.999 Lege Organikoan, Izaera Pertsonaleko Datuak Babestekoa, eta haiekin zerikusia duten xedapenetan ezarritakoaren arabera tratatuko ditu.
Eskatutako datuak eman edo utziko dira aurrez interesdunak oniritzia ematen badu Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren arabera.
Lauburu K.E.k  fitxategi informatizatuetan jasoak dituen datu pertsonalen jabeek honako eskubide hauek dituzte:
•    Datu base horrekin zein helburu lortu nahi dituen jakiteko.
•    Datu base automatizatuan beraren datuak sartzen ez uzteko.
•    Datu haietara edozein unetan sartzeko.
•    Haietan berari buruz agertutako datuak partzialki edo osoki aldatzeko edo ezeztatzeko.
Hori guztia Legean aurreikusia dagoen bezala, fitxategiaren ardura duen organoari zuzenduta, hain justu helbide honetara:
Lauburu K.E. Belabieta Kiroldegia, 1.20400 IBARRA
Izaera pertsonaleko datuei buruz  Lauburu K.E.k  konpromisoa hartzen du sekretutasuna gordetzeko eta asmoa azaltzen du haien segurtasuna bermatzeko hartu behar diren neurriak hartzeko eta haien aldatze, galtze edo baimenik gabeko sarbideak galarazteko, teknologiaren eta pilaturiko datuen izaera aintzat harturik haiek izan ditzaketen arriskuak naturari egoztekoak izan edo gizakiari.
Lauburu K.E.k  ez ditu salduko, ez alokatuko edo hirugarren pertsonen esku utziko web orriaren bisitariek emandako datu pertsonalak.
Informazio hau ez da marketing zuzena egiteko erabiliko, aurrez jakinarazi eta hartarako interesdunaren berariazko baimena lortu gabe.
Lauburu K.E.k  informazio hau erabili ahal izango du argitalpenak, harpidetzak edo beste era bateko gutunak eta e-mailak edo mezu elektronikoak bidaltzeko erakunde, zerbitzu eta jarduera publikoei buruzko informazioa denean.

La visita al dominio www.lauburu.com  se efectúa en forma anónima. Solamente para poder acceder a alguno de los servicios de la web que dispongan de gestión o trámite específico, los usuarios habrán de suministrar los datos personales imprescindibles para la prestación del servicio solicitado.
Estos datos se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del  Lauburu K.E. y serán tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del  Lauburu K.E. podrán ejercitar los derechos siguientes:
•    Ser informada de cuáles son los objetivos perseguidos con la constitución de dicha base de datos.
•    Negarse a que sus datos sean incluidos en la base de datos automatizada.
•    Poder acceder en todo momento a los datos por ellos suministrados.
•    Poder rectificar y/o cancelar total o parcialmente los datos por ellos suministrados.
todo ello en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero, para lo cual pueden dirigirse a la siguiente dirección:
Lauburu K.E. Belabieta Kiroldegia, 1. 20400 IBARRA
El Lauburu K.E. se compromete a cumplir con la obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal objeto de tratamiento y declara su intención de poner en práctica las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
El Lauburu K.E. no vende, alquila ni pone a disposición de terceras personas los datos personales proporcionados por los visitantes de la página web.
Esta información no será utilizada para acciones de marketing directo, a menos que le hayamos informado con antelación de esta posibilidad y que nos haya dado permiso expreso en el momento de proporcionar dichos datos.
El Lauburu K.E. podrá hacer uso de esta información para el envío de publicaciones, suscripciones u otro tipo de correspondencia o el envío de mensajes vía e-mail de carácter institucional e informativo de servicios y actividades públicas.

shared on wplocker.com